Jesper Juellund Jensen      

Individuelt studieprogram


Redegørelse for det planlagte forskningsprojekt, dets problemstillinger og metoder

Mit projekt er en generel beskrivelse af de musikalsk-analytiske aspekter af populærmusikken i perioden fra ca. 1955 til og med 1970’erne, herunder en opdeling af disse i stilarter.

Fokuseringen på de musikalsk-analytiske aspekter er forholdsvis usædvanlig i populærmusikforskningen. Det er derfor nødvendigt indledende at forsvare det relevante og frugtbare i denne synsvinkel samt at gøre sig dens begrænsninger klart. På denne måde vil mit projekts plads i populærmusikforskningen også fremstå klarere.

Opstilling af kriterier for udvælgelsen af den relevante musik under hensyntagen til projektets overordnede formål udgør en central problemstilling. I hvor høj grad skal der lægges vægt på numrenes popularitet? Og hvad vil „popularitet“ sige? Skal de udvalgte numre aftegne samtidens syn på populærmusikken eller i højere grad eftertidens? Hvad afspejler en sådan skelnen? Skal der tages hensyn til numrenes kvalitet? Hvem bestemmer og hvori består denne „kvalitet“? Hvilke særlige udvælgelseskriterier giver projektets overordnede synsvinkel – beskrivelsen af de musikalsk-analytiske aspekter – anledning til? Og giver dette anledning til et særligt syn på periodens musik? Sådanne spørgsmål er eksempler på problemer vedrørende udvælgelsen af musikken.

Med hensyn til selve musikanalysen knytter der sig endvidere en række problemstillinger. Et centralt problem er i den forbindelse begrundelsen for valg af musikalske parametre, og deres vægt i analysen – herunder pertinensproblemet. Desuden giver beskrivelsen af de enkelte parametre anledning til overvejelser over valg af musikanalytiske metoder. Desværre er litteraturen om rockens musikalsk-analytiske aspekt er stadig yderst sparsom og i mange tilfælde ikke tilstrækkelig velfunderet. En væsentlig del af projektet er derfor diskussion af analysemetoder og notationsformer. Denne diskussion vil dels basere sig på metoder udviklet i musikvidenskaben med henblik på anden musik, dels på de spredte forsøg på nye former, der er udviklet i populærmusikforskningen. Endelig vil det måske være muligt at foreslå helt nye analysemetoder.

Opdelingen af den udvalgte musik i stilarter er et af projektets hovedformål. I den forbindelse vil det være relevant med generelle overvejelser over stilbegrebet, samt en nærmere granskning af populælrmusikkens eksisterende stilbetegnelser (såsom funk, soul og beat). I hvor høj grad afspejler disse stilbetegnelser f.eks. musik med musikalske fællestræk?

Det er vigtigt til slut at understrege, at mit projekt ikke er en „analyse af populærmusik“. En nok så grundig beskrivelse af de musikalske aspekter kan ikke stå alene. Andre aspekter (f.eks. sociologiske) må inddrages i en analyse, ligesom en sådan mere overordnet analyse indebærer en lang række yderligere metodiske problemer, der bør overvejes. Mit projekt er „blot“ en beskrivelse af populærmusikkens musikalske aspekter.


Plan for studieforløbet

Jeg vil her i store træk beskrive et udkast til mit individuelle studieforløb, opdelt i år.

1. år (1998/1999)

Det første studieår vil være præget af de overordnede metodiske problemstillinger, således som de blev skitseret ovenfor. Starten af året afsættes til:

 • Identificering af de overordnede problemstillinger
 • Læsning af relevant litteratur, først og fremmest indenfor følgende områder:
  • Poplærmusikforskning
  • Populærmusikhistorie
  • Musikalsk analyse generelt
 • Overvejelser vedrørende udvælgelsen af musikken. Fremskaffelse af den valgte musik.
 • Indledende, forsøgsvise analyser af udvalgte numre med henblik på opdeling i paramtre, erfaringer med forskellige metoder osv.

I denne periode vil jeg endvidere deltage i et kursus i æstetisk videnskabsteori i uge 44 på KUA, samt i fakultetets kursus i „Englisk academic writing“. I løbet af foråret (eller i starten af efteråret 1999, se nedenfor) vil jeg endelig deltage kurset i „almen videnskabsteori“ (uge 12, 1999).

Det vil forhåbentlig også være i løbet af første år, at jeg optager tilknytning til udenlandske – det vil i denne forbindelse først og fremmest sige engelske – forskningsmiljøer. Jeg planlægger således et længere besøg ved et relevant musikvidenskabeligt institut – forhåbentlig University of Newcastle – i løbet af foråret 1999. Her vil jeg efter al sandsynlighed kunne deltage i et eller flere kurser samt kunne få vejledning i forbindelse med mit projekt.

I løbet af året vil jeg mere målrettet gå i gang med undersøgelsen af musikken – herunder det omfattende transskriptionsarbejde. Dette arbejde vil tage udgangspunkt i melodikken, først og fremmest i forbindelse med sangen, men også i forbindelse med basmelodik, andenstemmer osv. Den præcise opdeling i musikalske parametre kan dog ikke på nuværende tidspunkt forudsiges, da det afhænger af de indledende overvejelser.

Jeg planlægger ingen undervisning i det første studieår.

2. år (1999/2000)

Dette studieår vil være præget af det egentlige projektarbejde. I første omgang vil undersøgelserne af melodikken i løbet af året blive afsluttet. Derefter vil andre parametre blive inddraget. Det kunne f.eks. være rytme, specielt trommerytmer og overordnet „groove“. Igen må der dog tages forbehold for den endelige opdeling i parametre.

I dette studieår vil jeg endvidere opfylde mine undervisningsforpligtelser. Det vil sandsynligvis hovedsagelig ske i form af et MWII-kursus i musikalsk analyse med særlig vægt på populærmusikken.

3. år (2000/2001)

Det sidste studieår er stort set forbeholdt afslutningen af selve afhandlingen. Dette arbejde indebærer:

 • Undersøgelsen af de sidste musikalske parametre
 • Sammenfatning af de opnåede resultater
 • Udfærdigelsen af afhandlingen

Studieprogrammet er godkendt af ph.d.-studienævnet 21. oktober 1998.